FREE TABLE APP

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden voor gebruikers

1. Free Table


Voorwaarden

Met het accepteren van de voorwaarden gaat u als gebruiker een overeenkomst aan met Free Table, zodat u gebruik kunt maken van de app.

Het is belangrijk dat u de voorwaarden goed doorneemt, deze zijn bindend vanaf het moment dat u voor het eerst inlogt bij Free Table.


1.1 Definities

Free Table: verwijst naar de vennootschap onder firma Free Table App.

Gebruiker: verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat een account aanmaakt op Free Table.

Restaurant: verwijst naar de aangesloten restaurants die een tafel aanbieden via Free Table.

Claim: verwijst naar de term die wordt gebruikt om een gebruiker een aangeboden tafel van een restaurant te laten reserveren.

No-show: verwijst naar benaming voor het niet komen opdagen van een reservering bij een restaurant.

Aanvaarding en wijziging voorwaarden

Free Table biedt gebruikers en restaurants een platform aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden door Free Table. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden door te lezen en regelmatig te controleren op de meest recente versie; deze kunt u altijd vinden op Free Table.1.2 Wat is Free Table?

Free Table is een initiatief van Free Tabel app v.o.f. en is gevestigd aan de Lange Herenvest 16, 2011 BS te Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK te Amsterdam  onder nummer 74389912, hierna te noemen Free Table.

Eventuele algemene voorwaarden van het restaurant zijn uitgesloten.

Het is restaurants niet toegestaan:

onjuiste of misleidende informatie op de app van Free Table app te plaatsen;

commerciële boodschappen of reclame op de app van Free Table app te plaatsen;

in strijd met andermans intellectuele eigendomsrechten te handelen door teksten, foto’s of ander materiaal van derden te gebruiken op Free Table app.

Free Table app is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

1.3 Hoe werkt het?

Free Table biedt gebruikers een online platform aan waarop tafels staan die door restaurants worden aangeboden om te claimen. Deze tafel wordt op het laatste moment op het platform gezet, bijvoorbeeld na een no-show, waardoor het restaurant toch nog de tafel kan vullen en zo geen omzet mis loopt. Free Table is in dit geval dan ook een tussenpersoon voor het bewerkstelligen van een reservering tussen gebruiker en restaurant.


Gebruikers dienen 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te maken van de website, dan wel met toestemming van een ouder of voogd. Gebruikers zijn verplicht enkel juiste gegevens aan Free Table door te geven.

1.4 Gebruik van Free Table

U, als gebruiker van Free Table, hoeft niets te betalen. Wel is het zo dat u aan derde partijen, het restaurant waar u een tafel claimt, moet betalen voor de dienst die aangeboden wordt door het restaurant.

1.5. Account voor Free Table

Een account aanmaken voor Free Table is mogelijk op het moment dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Ten minste 18 jaar en ouder;
  • Gemachtigd door ouder of voogd
  • Wettelijk gerechtigd bent een claim te maken.

1.6 Belangrijke voorwaarden

De getoonde informatie op onze website bevat een omschrijving van het aangeboden restaurant, eventueel met informatie over het diner en een van/voor prijs. De getoonde prijs van de restaurantspecial is exclusief drank, tenzij anders aangegeven. Voor onjuist vermelde prijzen is Free Table niet verantwoordelijk. Free Table is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de reservering of tijdelijke onbereikbaarheid van de website. Ingeval van allergieën of speciale wensen dient u dit zelf expliciet kenbaar te maken bij het restaurant. Alle betalingen vinden plaats in het restaurant.

1.7 Privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Free Table respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: voor- en achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres, GPS locatie.

Wij verwerken uw gegevens voor:

– Het uitvoeren van reserveringen die via de website en/of app verlopen;

– Om onze nieuwsbrief en direct marketing aan u toe te kunnen zenden, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;

– Om de gegevens te verstrekken aan het restaurant waar u een reservering heeft gemaakt zodat het restaurant u kan benaderen over de reservering en voor direct marketing doeleinden van het restaurant;

– Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheids-onderzoek);

– Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van gebruikers die geen account hebben aangemaakt, worden 1 week na de reservering geanonimiseerd. Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven direct marketing of nieuwsbrieven te willen ontvangen of een account hebben aangemaakt, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden en/of de restaurants.

1.8 Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer geplaatst worden door websites die zijn bezocht. Zo worden er bij een bezoek aan Free Table cookies opgeslagen in uw browser, zodat u bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Free Table maakt gebruikt van cookies om bijvoorbeeld inloggegevens te onthouden. Alleen Free Table heeft toegang tot deze cookies en de verzamelde informatie.

Free Table maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Free Table en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Free Table u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

1.8.1. Jouw UGC

Alle content die door u (of namens u) bij onze app wordt ingediend via uw Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo’s, merken, afbeeldingen, foto’s, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort uw “UGC” genoemd.
U stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij de app (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand bij het indienen van UGC bij de website.
Publicatie van uw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken toe te voegen aan, of te verwijderen uit, uw UGC of publicatie te weigeren.
Bedenk dat alle UGC die u indient bij onze website als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.

1.8.2. Contentnormen – wettelijke normen

U garandeert en verklaart aan ons dat uw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:
• inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
• materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of
• misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot uw identiteit (bijvoorbeeld door u uit te geven voor een andere persoon) of uw banden met een persoon of entiteit; en/of
• in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of
• discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of
• schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma’s, codes of materialen bevat; en/of
• enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de “Wettelijke Normen”).
Indien uw UGC materiaal bevat dat geen eigendom van u is of niet aan u in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van uw UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding uw UGC te gebruiken en te exploiteren.

1.8.3. Contentnormen – Gedragsregels

1.8.3.a U garandeert en verklaart tegenover ons dat uw UGC:
• juist is, waar feiten worden vermeld; en/of
• waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).
1.8.3.b U garandeert en verklaart voorts tegenover ons dat uw UGC (met inbegrip van het gebruik of de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) geen materiaal zal bevatten dat:
obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of
• naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde “trolling” of cyberpesten); en/of
• bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of
• seksueel expliciet is; en/of
• geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of
• illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of
• kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of
• de indruk wekt dat zij uitgaat van Free Table app of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de “Gedragsregels”).

1.9 Contact
Voor vragen of andere opmerkingen kun je contact opnemen met info@freetable.nl

25 augustus 2020

FREE TABLE APP

TERMS AND CONDITIONS

General terms and conditions for users

1. Free Table

Conditions

By accepting the conditions, you as a user enter into an agreement with Free Table, so that you can use the app.

It is important that you read the conditions carefully, they are binding from the moment you log in to Free Table for the first time.

1.1 Definitions

Free Table: refers to the partnership Free Table App.

User: refers to any individual aged 18 or older who creates an account on Free Table.

Restaurant: refers to the affiliated restaurants that offer a table through Free Table.

Claim: refers to the term used to allow a user to reserve an offered table from a restaurant.

No-show: refers to a no-show for a reservation at a restaurant.

Acceptance and Change of Terms

Free Table offers users and restaurants a platform subject to the unconditional acceptance of these terms and conditions.

These terms and conditions can be changed in whole or in part by Free Table at any time. It is the user’s responsibility to read these terms and conditions and check them regularly for the most recent version; you can always find this on Free Table.

1.2 What is Free Table?

Free Table is an initiative of Free Table app v.o.f. and is located at Lange Herenvest 16, 2011 BS in Haarlem and registered in the Trade Register at the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 74389912, hereinafter referred to as Free Table.

Any general terms and conditions of the restaurant are excluded.

Restaurants are not allowed to:

post incorrect or misleading information on the Free Table app;

place commercial messages or advertising on the Free Table app;

act in violation of other people’s intellectual property rights by using texts, photos or other material from third parties on the Free Table app.

Free Table app is authorized to make unilateral changes to these general terms and conditions.

1.3 How does it work?

Free Table provides users with an online platform that has tables offered by restaurants to claim. This table is placed on the platform at the last minute, for example after a no-show, so that the restaurant can still fill the table and so that no turnover is lost. In this case, Free Table is therefore an intermediary for arranging a reservation between user and restaurant.

Users must be 18 years or older to use the website, or with the consent of a parent or guardian. Users are obliged to only provide correct information to Free Table.

1.4 Use of Free Table

You, as a Free Table user, do not have to pay anything. However, you do have to pay third parties, the restaurant where you claim a table, for the service offered by the restaurant.

1.5. Account for Free Table

Creating an account for Free Table is possible when you meet the following conditions:

– At least 18 years and older;

– Authorized by parent or guardian

– Are legally entitled to make a claim.

1.6 Important Terms

The information shown on our website contains a description of the restaurant on offer, possibly with information about the dinner and a by / for price. The price of the restaurant special shown does not include drinks, unless stated otherwise. Free Table is not responsible for incorrectly stated prices. Free Table is also not responsible and liable for the execution of the reservation or temporary inaccessibility of the website. In case of allergies or special wishes, you must explicitly make this known to the restaurant. All payments are made in the restaurant.

1.7 Privacy

In order to provide you with the best possible service, it is necessary that we process your personal data. Free Table respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information we receive is treated confidentially. Personal data that is collected will be processed by us in accordance with applicable laws and regulations.

This concerns the following data that we can process from you: first and last name, address, house number, place of residence, telephone number, e-mail address and IP address, GPS location.

We process your data for:

– Carrying out reservations that go through the website and / or app;

– To be able to send you our newsletter and direct marketing, if you have registered for this;

– To provide the data to the restaurant where you have made a reservation so that the restaurant can contact you about the reservation and for direct marketing purposes of the restaurant;

– For statistical, analysis and research purposes (including customer satisfaction research);

– To be able to implement any legal obligations that may apply to us.

We do not store data longer than is necessary for the processing purposes. Data of users who have not created an account will be anonymized 1 week after the reservation. Data from users who have indicated that they wish to receive direct marketing or newsletters or who have created an account will be kept until after they possibly unsubscribe.

We are not responsible or liable for (the operation and / or content of) websites of third parties and / or the restaurants.

1.8 Cookies

Cookies are small files that are placed on your computer by websites that have been visited. For example, when you visit Free Table, cookies are stored in your browser, so that you will be recognized as a user the next time you visit our site. Functional cookies are used to make the website more user-friendly by saving certain user preferences. Free Table uses cookies to remember login details, for example. Only Free Table has access to these cookies and the collected information.

Free Table uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies to help analyze how users use the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how the website is used, to compile reports on website activity for Free Table and to offer other services related to website activity and internet usage. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other data available to Google.

You can decide whether you want to accept or refuse cookies, or whether you want your browser to notify you when a cookie is placed. To do this, you need to adjust the settings in your browser. Since every browser is different, Free Table refers you to the “help” menu of your browser to set your cookie preferences.

1.8.1. Your UGC

Any content submitted by you (or on your behalf) to our app through your User account (or other social media account, if applicable), including, but not limited to, your name, biographical information and any other names, usernames, pseudonyms, text, likenesses, drawings, logos, brands, images, photos, code and all other information and material is briefly referred to as your “UGC”.

You agree to submit UGC to the app in accordance with the following rules (specifically, the Legal Standards and the Rules of Conduct, as these terms are defined below). Be careful and use common sense when submitting UGC to the website.

Publication of your UGC will be at our sole discretion and we have the right to add or remove items from, or refuse to publish, your UGC prior to publication or after publication.

Please note that any UGC that you submit to our website is considered non-confidential and no rights are reserved to it.

1.8.2. Content standards – legal standards

You warrant and represent to us that your UGC (including any use, publication and / or exploitation thereof by us) does not / does not:

• infringes the copyrights or database rights, trademarks, rights to privacy, publicity or other intellectual property rights or other rights of any other person or entity; and / or

• contains material that is defamatory of any person; and / or

• contains misleading or false statements or omissions or misrepresentations regarding your identity (for example, by impersonating another person) or your affiliation with any person or entity; and / or

• is in violation of any legal or fiduciary duty owed to a third party, such as a contractual obligation or a duty of confidentiality; and / or

• advocates, promotes or supports discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age; and / or

• contains harmful code, such as viruses, worms, Trojans or other potentially harmful programs, codes or materials; and / or

• violates any other applicable law, statute, ordinance, rule or regulation, (collectively or individually, the “Legal Standards”).

If your UGC contains material that is not owned or licensed to you and / or is subject to third party rights, it is your responsibility to obtain all transfers, consents and / or licenses prior to submitting your UGC. Necessary to allow us to use and operate your UGC without additional fee.

1.8.3. Content Standards – Rules of Conduct

1.8.3.a You warrant and represent to us that your UGC:

• is correct where facts are stated; and / or

• is true where opinions are expressed (for example, when evaluating products or services).

1.8.3.b You further warrant and represent to us that your UGC (including any use or publication and / or exploitation thereof by us) will not contain material that:

is obscene, hateful, inflammatory, offensive or in any other way does not meet generally accepted standards of taste and decency in the Netherlands; and / or

• is likely to intimidate, upset, embarrass or startle a person (including, by way of example only, so-called “trolling” or cyberbullying); and / or

• is threatening or offensive or invades another’s privacy, or causes annoyance, inconvenience or fear; and / or

• is sexually explicit; and / or

• advocates, promotes, supports or displays violence; and / or

• advocates, promotes, supports illegal activities or wrongful acts or omissions; and / or

• could be considered unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, junk mail or spam (including without limitation chain letters, pyramid schemes or other solicitation or advertising, commercial or otherwise); and / or

• gives the impression that it emanates from Free Table app or is endorsed by us or affiliated with us, if not, (together or separately the “Rules of Conduct”).

1.9 Contact

For questions or other comments, please contact info@freetable.nl

August 25, 2020